Algemene voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst, offerte en bevestiging


1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: KlaasJetze.nl) gesloten overeenkomsten.


1.2 Offerte


Offertes zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.


1.3 Schriftelijke bevestiging


Opdrachten dienen door de opdrachtgever bevestigd te worden via e-mail of post. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat KlaasJetze.nl een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden KlaasJetze.nl eerst nadat deze schriftelijk door KlaasJetze.nl zijn bevestigd.


1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus


Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan KlaasJetze.nl wenst te verstrekken, dient hij KlaasJetze.nl, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.


1.5 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt


Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij KlaasJetze.nl, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.


Artikel 2: De uitvoering van de overeenkomst2.1 Uitvoeren opdracht

KlaasJetze.nl zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal KlaasJetze.nl de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.


2.2 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door KlaasJetze.nl mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.


2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers


Indien KlaasJetze.nl op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan KlaasJetze.nl namens de opdrachtgever offertes aanvragen.


2.4 Openbaarmaking en verveelvoudiging


Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien KlaasJetze.nl, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van KlaasJetze.nl zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.


2.5 Termijn van levering


Een door KlaasJetze.nl opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. KlaasJetze.nl is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.


2.6 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen


Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van KlaasJetze.nl.


2.7 Klachten


Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan KlaasJetze.nl te worden meegedeeld.


Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten3.1 Auteursrecht en industriële eigendom


Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan KlaasJetze.nl. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend KlaasJetze.nl daartoe bevoegd.


3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten


Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.


3.3 Naamsvermelding


Tenzij het werk er zich niet voor leent, is KlaasJetze.nl te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.


3.4 Eigendom bij KlaasJetze.nl


Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door KlaasJetze.nl tot stand gebrachte werktekeningen, foto’s, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (digitale) bestanden, eigendom van KlaasJetze.nl, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.


Artikel 4: Gebruik en licentie4.1 Het gebruik


Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met KlaasJetze.nl, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.


4.2 Ruimer gebruik


De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.


4.3 Wijzigingen


Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van KlaasJetze.nl veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.


4.4 Eigen promotie


KlaasJetze.nl heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.


Artikel 5: Honorarium5.1 Honorarium en bijkomende kosten


Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die KlaasJetze.nl voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.


5.2 Honorarium voor meerwerk


Indien KlaasJetze.nl door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door KlaasJetze.nl gehanteerde honorariumtarieven. heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. KlaasJetze.nl is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.


5.3 Accountantsonderzoek


Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft KlaasJetze.nl na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.


Artikel 6: Betaling


6.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door KlaasJetze.nl nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door KlaasJetze.nl gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.


6.2 Periodieke betalingen


KlaasJetze.nl heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.


6.3 Geen korting of compensatie


De opdrachtgever verricht de aan KlaasJetze.nl verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan KlaasJetze.nl heeft verstrekt.


6.4 Vervallen licentie


Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderzins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.


Artikel 7: Opzegging en ontbinding overeenkomst7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever


Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.


7.2 Ontbinding overeenkomst door KlaasJetze.nl


Indien de overeenkomst door KlaasJetze.nl wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekort koming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van KlaasJetze.nl redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.


7.3 Schadevergoeding


De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door KlaasJetze.nl op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.


7.4 Faillissement


Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.


7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging


Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.


7.6 Duur overeenkomsten


Wanneer de werkzaamheden van KlaasJetze.nl bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij via e-mail of post anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 2 maanden.


Artikel 8: Garanties en vrijwaringen


8.1 Auteursrechthebbende

KlaasJetze.nl garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.


8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp


KlaasJetze.nl vrijwaart de opdrachtnemer of door KlaasJetze.nl bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.


8.3 Verstrekte materialen en gegevens


De opdrachtgever vrijwaart KlaasJetze.nl voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


Artikel 9: Aansprakelijkheid9.1 Aansprakelijkheid


KlaasJetze.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers.

e. KlaasJetze.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke is veroorzaakt door van derden betrokken apparatuur, programmatuur en diensten, en door toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatige daden van toeleveranciers van KlaasJetze.nl.

f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

g. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.


9.2 Beperking aansprakelijkheid


Behoudens in geval van opzet of grove schuld van KlaasJetze.nl of de bedrijfsleiding van KlaasJetze.nl, is de aansprakelijkheid van KlaasJetze.nl voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan het aan de opdracht verbonden honoranium.


9.3 Verval aansprakelijkheid


Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.


9.4 Kopieën materialen


De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan KlaasJetze.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.


9.5 Bewaarplicht


Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch KlaasJetze.nl jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.


Artikel 10: Overige bepalingen10.1 Overdracht aan derden


Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met KlaasJetze.nl gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.


10.2 Vertrouwelijkheid


Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.


10.3 Nederlands recht.


Op de overeenkomst tussen KlaasJetze.nl en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen KlaasJetze.nl en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar KlaasJetze.nl is gevestigd.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]